COVID-19: Subvenció sector turístic

Línia de Subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats per les conseqüencies del COVID-19 (Ordre EMC/39/2020, 13 Abril).

Per aquells professional i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19.

Beneficiaris
Professionals i microempreses que desenvolupin activitats en el sector turístic inclosos en les següents categories:
· Establiments d’allotjament turístic (establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural).
· Empreses turístiques de mediació (agències receptives amb seu a Catalunya, empreses gestores de destinació, organitzadores de congressos i explotadores d’habitatges d’ús turístic).
· Establiments i activitats d’interès turístic (que contribueixin a dinamitzar el turisme i afavoreixin estades al territori).
· Guies de turisme habilitats.

​(Queden exclosos establiments de restauració i allotjaments juvenils).

Requisits
· Estar inscrit en el Registre de turisme de Catalunya (si s’escau) amb antelació mínima d’un any de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, 14 de març de 2019.
· Desenvolupar l’activitat i tenir domicili fiscal a Catalunya.
· En cas de ser autònom estar donat d’alta des dels 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (queden exclosos els que desenvolupin la feina només per a una única empresa tot i estar donats d’alta al RETA).
· Els explotadors d’habitatges turístics han d’estar donats d’alta en algun dels següents epígrafs: 685 (allotjaments turístics extrahotelers), 686 (explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa) o 861.1 (lloguer d’habitatges).
· Tenir un màxim de 5 treballadors.
· Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici.
· Estar al corrent de les obligacions tributaries (amb estat i Generalitat) i de la seguretat social i complir la condició durant tot el procediment.
· No estar impedit per rebre subvencions d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions.
· Presentar declaracions responsables requerides i presentar la justificació en el seu moment.

Quantia
La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500€ per persona beneficiària.

Despeses subvencionables
· Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual (lloguers, quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i sous).
· Aquestes hauran de ser abonades pel beneficiari quan torni a posar en marxa l’activitat i en un període màxim de dos mesos des que s’aixequi la suspensió.
· S’haurà de mantenir l’activitat durant un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció.

​Justificació
Els beneficiaris hauran de justificar davant la Direcció General de Turisme l’aplicació de l’import de la subvenció a les despeses corrents subvencionables, junt amb una memòria de la destinació i la relació de despeses de l’activitat. Les despeses s’han de pagar abans de la data de la justificació.
NO s’acceptarà que la despesa sigui inferior a la subvenció atorgada.

Tramitació
Telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Podeu accedir-hi a través del següent enllaç. TRAMITACIÓ

Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència no competitiva per ordre de presentació fins exhaurir el pressupost.
La subvenció és compatible amb d’altres ajuts sempre que aquests no superin el cost de l’activitat del beneficiari.

 

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg