La comunitat de propietaris. Els diners, la morositat i el fons de reserva. Per Rafael Arasa, Advocat i Lletrat col·laborador extern de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

Viure en una comunitat de propietaris implica, per una part, tenir dret en exclusiva sobre el pis o local i, per altra part, tenir dret a l’ús dels elements comuns conjuntament amb els altres propietaris.

Conservació i manteniment dels elements comuns:

Per a la conservació i manteniment dels elements comuns els propietaris de la comunitat han de contribuir al pagament de les despeses comunes.

De quina forma ha de ser aquesta contribució?

La llei estableix que cada pis o local ha de tenir una quota de participació en la conservació i manteniment dels elements comuns.

On consta la quota de participació?

La trobarem detallada a l’escriptura d’Obra Nova i Divisió Horitzontal, juntament amb la descripció de tota la comunitat.

Què passa si algun propietari no fa servir algun element comú en concret?

La llei estableix de forma molt clara que la manca d’ús i gaudi d’elements comuns no eximeix de l’obligació de contribuir a les despeses comunes, excepte que l’escriptura de Divisió horitzontal ho eximeixi de manera específica i concreta.

Conseqüències de no pagar les despeses comunes:

Si no es paguen les despeses comunes, la comunitat pot reclamar al Jutjat totes les quantitats que es deguin, tant si són ordinàries com extraordinàries. Per a la reclamació del deute n’hi ha prou amb un certificat de l’impagament de les despeses emès per l’administrador de la comunitat, en el qual ha de constar l’import del deute, i que aquest es correspon amb els comptes aprovats per la junta de propietaris i el requeriment de pagament que s’hagi fet al deutor.

La importància de fer el seguiment de la morositat.

Per evitar un mal funcionament de la comunitat i perquè els elements comuns estiguin en bon estat es necessita un seguiment de la morositat.Endarrerir els pagaments i que la morositat sigui elevada va en detriment del bon funcionament de la comunitat de propietaris.

Per evitar aquests problemes és aconsellable que la comunitat tingui una administració professional, amb una bona gestió econòmica, i que, a més a més, evitarà enfrontaments personals entre veïns.

Una administració professional

Una administració professional gestionarà els assumptes del dia a dia de la comunitat i prendrà les mesures convenients per al correcte funcionament dels serveis, i per a la conservació de l’edifici. A més a més, l’administrador farà el seguiment què els propietaris compleixin les seves obligacions de pagament, i també s’encarregarà de la sempre carregosa tasca del seguiment de les obres i reparacions.

Un apunt final, el fons de reserva

El fons de reserva és aquell fons de capital destinat a despeses de la comunitat imprevistes de caràcter urgent o per fer front a les obres extraordinàries de conservació, reparació o instal·lació de nous serveis comuns i seguretat.

El fons de reserva és una quantitat no inferior al 5% de les despeses comunes del pressupost anual. Els romanents del fons de reserva de cada any s’acumulen en el fons de l’any següent. El fons de reserva correspon exclusivament a la Comunitat de propietaris i no a cap altra persona. Ha de figurar en comptabilitat separada i s’ha de dipositar en un compte bancari especial a nom de la comunitat.

El fons de reserva només es pot utilitzar amb l’autorització del president o de la junta de propietaris.

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg