Activitats molestes a les comunitats de veïns per Rafael Arasa, Advocat col·laborador de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

A les Comunitats de veïns conviuen dues classes de propietat. Per una part, la propietat singular dels propietaris de cadascun dels pisos o locals i, per altra part, una copropietat sobre els elements comuns de l’edifici, que s’ha de compartir amb tots els ocupants de l’edifici.

La conjugació d’aquestes dues propietats dóna lloc a les relacions de veïnatge i a la delimitació dels drets i obligacions de tots els copropietaris.

Una de les obligacions principals dels ocupants dels pisos i locals de la Comunitat és la de no desenvolupar en el seu element privatiu activitats prohibides, danyoses, molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

Quan un veí no respecta les normes de la comunitat i du a terme activitats com les que s’han dit anteriorment, la Comunitat de propietaris podrà reaccionar acudint al Jutjat per a fer-les cessar.

Què s’entén per activitat molesta, insalubre, nociva, perillosa o il·legal ?

Les activitats molestes són aquelles que impliquen incomoditat perquè causen sorolls, vibracions, emissions de fums, gasos, olors, pols…i pertorben la pau veïnal. Les activitats insalubres són aquelles que produeixin danys sobre la salut, és a dir, les que poden tenir repercussions més o menys greus en la salut dels veïns.

Les activitats nocives són aquelles que siguin danyoses, pernicioses o perjudicials. Les activitats perilloses són les que poden comportar un risc superior a les que podem qualificar com a merament molestes, pel fet que comportin manipulació o emmagatzematge de productes inflamables o que puguin provocar radiació.

Finalment es poden qualificar com a il·lícites aquelles com el tràfic de drogues, jocs prohibits, tràfic sexual, falsificació de moneda, laboratoris químics de substàncies perilloses, etc, és a dir, activitats que, per sí mateixes, estan prohibides per la llei.

Els supòsits més habituals són els sorolls, la tinença d’animals, els pisos turístics, els negocis de bar i hostaleria, veïns incívics, despedides de solter, barbacoes…

Què ha de fer la comunitat de veïns quan es trobi davant una situació d’aquestes? El president de la Comunitat, a iniciativa pròpia o de qualsevol dels propietaris o ocupants, ha de fer un requeriment a la persona que realitzi les activitats abans explicades per a què les cessi d’immediat, amb l’advertència d’iniciar les accions judicials que la llei preveu.

Si l’infractor continua amb les seves activitats, la Junta de Propietaris acordarà l’inici de l’acció judicial de cessació.

Mesures que es poden adoptar.

El Jutge podrà acordar, amb caràcter cautelar, la cessació immediata de les activitats i, per altra banda, si la sentència és favorable a la Comunitat, podrà disposar, a més a més de la cessació definitiva de les activitats, la indemnització per danys i perjudicis, la privació del dret d’ús del pis o del local per un temps no superior a dos anys, en funció de la gravetat de la infracció i dels perjudicis ocasionats a la comunitat.

asfasdgfasdgasdgsadgasdgasdgasdg

asdgfasdgasg

sdgasdgasdg